Ella Kruglyanskaya
Ella Kruglyanskaya
18 May – 18 Sep 2016
Tate Liverpool

1/8

Ella Kruglyanskaya, Ella Kruglyanskaya, Installation view, Tate Liverpool, Liverpool, England, 2016