Ella Kruglyanskaya
White Room: Ella Kruglyanskaya
5 Feb – 5 Mar 2011
White Columns

1/9

Ella Kruglyanskaya, White Room: Ella Kruglyanskaya, Installation view, White Columns, New York, NY, 2011